Shorin ryu Kata on Youtube

Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Itosu no Passai
Kusanku Sho
Chinto
Matsumura no Passai
Koryu no Passai